Nu er der endelig et håb om, at det voldsomt ødelæggende erhvervsfiskeri med bomtrawl i den danske del af Skagerrak og Nordsøen kan få en ende. Det er især hollandske og belgiske fiskere som har dyrket dette fiskeri i stor stil i området. Fiskeriet har allerede haft enorme omkostninger for faunaen, når de store kædemåtter og jernbomme trækkes hen over havbunden.

Mange husker stadig det fantastiske fiskeri på det Gule rev for år tilbage. Der blev fanget rigtig mange store torsk og der var dage med op til 100 torsk over 10 kilo til en enkelt turbåd. Mange lokale erhvervsfiskere som fiskede fra mindre både og selv norske ”juksafiskere” kom ned hver sommer, og de kunne alle have en god forretning ud af dette.

I dag er der ingen torsk tilbage på disse pladser, de givtige sten- og koralområde er simpelthen blevet smadret af bomtrawlerne og ligger tilbage som stort set livløse ørkener.

Gennem de seneste mange år har de hollandske og belgiske fiskere fået lov til at forsætte deres hærgen af vores havområder, til stor frustration for især lokale erhvervsfiskere, hvis levebrød på denne måde bliver revet ud af hånden på dem.

Nu er der dog et håb forude, idet 4 politikkere fra Folketinget, nemlig Morten Messerschmidt, Rene Christensen, Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl, alle DF, har stillet et forslag som lyder således:

”Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremlægge lovforslag om forbud mod benyttelse af bomtrawl efter demersale arter, eftersom denne redskabstype forårsager katastrofale skader på havbundens miljø, flora, fauna og lokalt dansk fiskeri med deraf følgende socioøkonomiske skader i danske havnesamfund. Bomtrawling i dansk territorial-farvand har i de forløbne årtier udviklet sig til en menneskeskabt naturkatastrofe. For at forhindre et truende biologisk kollaps pålægges regeringen snarligst at fremsætte et lovforslag om forbud mod demersalt fiskeri med bomtrawl, herunder sten- og kædemåtter. I Skagerrak indføres totalforbuddet mod bomtrawl-fiskeri omgående og uden overgangsperiode, mens der i Nordsøen sker over en 5-årig udfasning. Omstillingsperioden i Nordsøen sker af hensyn til industrien, idet en lignende udfasning blev benyttet, da pulsfiskeri blev forbudt.”

Lovforslaget tager udgangspunkt i årtiers stadigt forværrede bomtrawl-ødelæggelser. Skelsættende var en EU-udvidelse nord for 56. breddegrad i 1997 under daværende fiskeriminister Henrik Dam Kristensen, som ni år senere sagde således om bomtrawl (kilde: Ritzau 29.5 2006): »Det er en katastrofe. Det er konsekvensen af den fælles fiskeripolitik. Bomtrawl er en uacceptabel måde at fiske på. Det ville aldrig blive tilladt i dag. Alle der har været fiskeriminister, har et medansvar for, at EU’s fiskeripolitik ligger i ruiner.«

I 2018 anbefalede Socialdemokratiets fiskeriordfører Simon Kollerup et bomtrawl-forbud i Skagerrak, og senest har den nuværende fiskeriminister, Rasmus Prehn, oplyst, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet er imod at forbyde bomtrawl (kilde: Nordsøposten 8. januar 2021).

Fiskeriministerens udtalelse er ny og antyder et politisk flertal for et totalforbud. Et sådant forbud har også en vis klangbund blandt fiskerierhvervets organisationer, idet hollandske VisNed og danske DFPO i januar 2021 indgik en frivillig aftale om at begrænse bomtrawls-skaderne i dansk farvand. Omtrent samtidig fortsatte en hollandsk bomtrawler imidlertid fiskeriet på Det Gule Rev i Skagerrak.

Dette beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti sigter på at udvide dét, som branchen selv har aftalt frivilligt. En lovfæstelse sætter danske myndigheder i stand til at øge kontrolindsatsen.