Dansk Havfiskerforbunds Ungdoms Legat

Dansk Havfisker Forbund har et legat under navnet DHF’s Ungdoms Legat
Legatets formål er at hjælpe økonomisk, primært unge eller studerende, til deltagelse i fiskekonkurrencer som bliver arrangeret for medlemmer af Dansk Havfiskerforbund og for de hertil sluttede klubber/foreningers medlemmer.

Midlerne til uddeling af legater, kan kun tages af renter, donationer og sponsorater.

Legater kan søges af alle medlemmer af Dansk Havfisker Forbund eller medlemmer af klubber, der er tilsluttet Dansk Havfisker Forbund. Unge eller studerende har fortrinsret ved tildelingen af legater.

Legater kan søges til alle konkurrencer, der indgår i Ambassadeur cuppen i Danmark.
Motiverede ansøgninger om legat sendes til formanden for DHF’s Ungdoms Legat, Finn Larsen via mail finn@stenni.dk

Bestyrelsen for DHF’s Ungdoms Legat behandler løbende de modtagne ansøgninger.

Vedtægter for Dansk Havfisker Forbunds Ungdomslegat

§ 1. Legatets midler tilvejebringes ved donationer og sponsorater.
§ 2. Kapitalen anbringes i realkreditobligationer, aktier eller kapitalbeviser m.m.
Kapitalen er urørlig, jf. dog § 9.
§ 3. Legatets formål er at hjælpe, primært unge eller studerende, til deltagelse i fiskekonkurrencer
som bliver arrangeret for medlemmer af Dansk Havfisker Forbund og hertil tilsluttede klubbers
medlemmer
Midlerne til udlodning af legater kan kun tages af renter, donationer og sponsorater.
§ 4. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på Dansk Havfisker Forbunds årlige generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
§ 5. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved flertalsbeslutning. Dog kræver anvendelsen af legatets midler
enstemmig bestyrelsesbeslutning.
§ 6. Der udarbejdes beslutningsreferater fra Legatets møder. Referaterne underskrives af bestyrelsen.
§ 7. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren aflægger regnskab på Dansk Havfisker Forbunds årlige generalforsamling.
§ 8. Regnskabet revideres af Dansk Havfisker Forbunds revisor.
§ 9. I tilfælde af ophør opgøres legatets regnskab i aktiver og passiver, og nettoprovenuet overføres til
Dansk Havfisker Forbund, som opretter en speciel konto for rejsehjælp, indtil provenuet er opbrugt.


Således fremlagt og godkendt på Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling den 6. februar 2016.
Bestyrelsen for Dansk Havfisker Forbunds Ungdomslegat:
Formand: Finn Ø. Larsen
Næstformand: Jan Godsk
Kasserer: Niels Rasmussen

BLIV MEDLEM I DAG

Tilmeld dig direkte her på vores hjemmeside

Tilmeld dig her