Vedtægter for Dansk Havfisker Forbund

Vedtægter for Dansk Havfisker Forbund

1. Navn

Forbundets navn er: Dansk Havfisker Forbund, i det følgende kaldet Forbundet, og er den nationale
organisation for klubber/foreninger, enkeltpersoner og institutioner med interesse i fiskeri på havet fra båd og kyst.

2. Tilhørsforhold

Forbundet er medlem af E.F.S.A. (European Federation of Sea Anglers) som EFSA’s danske sektion. Gennem
EFSA er forbundet tilsluttet IGFA (International Game Fishing Association).

3. Vedtægtsbestemmelser

I EFSA-spørgsmål er Forbundet underkastet E.F.S.A.’s vedtægter.

4. Formål

Forbundets formål er at:
– Fremme det sportslige fiskeri i havet med stang og line
– Afholde og støtte afholdelse af konkurrencer i saltvand
– Støtte udsætning af saltvandsfisk
– Søge forurening i saltvand stoppet i samarbejde med offentlige myndigheder,
og forsvare lystfiskeriets interesser i havfiskeri
– Støtte miljøpleje i videst muligt omfang
– Støtte bestræbelser for sikkerhed til søs

5. Ledelse

Forbundet ledes af en bestyrelse bestående af et forretningsudvalg og medlemsrepræsentanter.
Til forretningsudvalget, vælger generalforsamlingen for en 2-årig periode:
Formand og Sekretær, i ulige år.
Næstformand og Kasserer i lige år.
Øvrig bestyrelse består af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
Derudover vælges 1 bestyrelsessuppleant for et år ad gangen.
Afgår et eller flere medlemmer af forretningsudvalget i perioden, kan bestyrelsen konstituere et andet
bestyrelsesmedlem, som midlertidigt medlem af forretningsudvalget, frem til næste generalforsamling.

6. Forretningsudvalg

Forretningsudvalgets medlemmer skal være individuelle medlemmer af DHF.

7. Revision

På generalforsamlingen vælges en revisor og 1 revisorsuppleant blandt forbundets medlemmer.
De vælges begge for et år.

8. Præsident

Bestyrelsen kan for en 5-årig periode udpege et emne til præsident, som skal godkendes på førstkommende generalforsamling

9. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager – i Forbundets interesse – den daglige ledelse.
Forretningsudvalget har givet forbundets kasserer fuldmagt til alene, at foretage dispositioner på Forbundets bankkonti, som led i den daglige drift.
Forretningsudvalget må ikke anbringe Forbundets likvide midler i aktier eller erhvervsobligationer, men alene på kontantkonti i danske banker samt i almindelige stats- og realkreditobligationer, noteret på Københavns Fondsbørs.
Forbundets påtagelse af gæld- og/eller kautionsforpligtelser af enhver art, kræver generalforsamlingens
vedtagelse.

10. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen varetager – under ansvar overfor generalforsamlingen – ledelsen af Forbundet. Der afholdes
møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt.

10a. Underudvalg

Konkurrenceudvalget varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, al form for konkurrenceaktivitet, herunder også økonomi.
Konkurrenceudvalget består af medlemmer udvalgt af bestyrelsen (kassereren er født medlem).
Udvalget konstituerer sig med en formand og sekretær.

11. Forretningsorden

Alle sager afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder. Der skal være mindst 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede.

12. Medlemskab

Forbundet omfatter følgende medlemsgrupper:
• K-medlemmer: Medlemmer af tilsluttede klubber
• I-medlemmer: Individuelle DHF/EFSA-medlemmer.
• L-medlemmer: Individuelle Life-Members i DHF/EFSA

13. Geografisk landsdelsopdeling

Danmark er opdelt i 2 landsdele: Øst og Vest for Storebælt.

14. Eksklusion

Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer, samt evt. eksklusion af medlemmer, der
modarbejder forbundets og/eller EFSA’s formål. En eksklusion kan – efter ønske – fremlægges på
førstkommende generalforsamling, til endelig afgørelse.

15. Kontingent

Kontingentet – for efterfølgende år – fastsættes for alle medlemsgrupper på den ordinære generalforsamling.
Juniorer, pensionister betaler 50 % af det ordinære forbundsmedlemskabs kontingent. Som junior regnes
personer med alder fra 12 år indtil det fyldte 18. år.
Life-medlemmer betaler et beløb på 10 gange det årlige kontingent og efterfølgende halvt kontingent årligt.
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være indsat på Forbundets konto senest den1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.

16. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Forbundets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling indkaldes 1 gang om året med mindst 4 ugers varsel.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning/er
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg.
– Formand vælges i ulige år
– Næst formand vælges i lige år
– Kasserer vælges lige år
– Sekretær vælges i ulige år
– 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
– 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år
– 1 bestyrelsessuppleant vælges for 1 år ad gangen
– Valg af revisor for et år ad gangen
– Valg af revisorsuppleant for et år ad gangen
– Fastsættelse af næste års generalforsamling
7. Eventuelt

17. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan – efter skriftlig opfordring fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller mindst 3
tilsluttede klubber eller eget skøn – indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med motiveret dagsorden, og kun denne kan behandles.

18. Stemmeret på generalforsamlingen

Medlemmer har stemmeret på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling således:
• K-medlemmer: 1 stemme pr. påbegyndte 50 medlemmer i klub
• I-medlemmer: 1 stemme
• L-medlemmer: 1 stemme
• Hvert fremmødte medlem har en stemme
Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt.
Hver fremmødte stemmeberettigede medlem kan dog maksimalt medbringe 1 stemmefuldmagt.

19. Beslutningsproces

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ændringer i eller tilføjelser til lovene kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Én stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

20. Opløsning

Beslutning om forbundets opløsning kan kun tages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
medlemmerne er mødt, og hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for ophævelse af forbundet.
Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som lovligt indvarslet er beslutningsdygtig uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet.
I tilfælde af opløsning, tilfalder forbundets midler formål, der – efter den opløsende generalforsamlings
bestemmelse – tilgodeser sportsligt havfiskeri.

Således vedtaget på generalforsamlingen i DHF den 31. januar 1986 til ikrafttræden den 1. februar 1987.
Ændringer vedtaget på Generalforsamlinger:
den 6. februar 1988,
den 4. februar 1989,
den 6. februar 1993,
den 13. maj 1994,
den 1. februar 2014, genfremsat den 1. februar 2015
samt den 6. februar 2016 (inkl. redaktionelle rettelser).

BLIV MEDLEM I DAG

Tilmeld dig direkte her på vores hjemmeside

Tilmeld dig her